Ethische Gedragscode

Inleiding

Als Aghora onderschrijf ik de ethische gedragscode als opgesteld door TantraWijzer.

TantraWijzer is een platform dat zich inzet voor de bevordering van Tantra en tantra-geïnspireerd werk in Nederland.

Het professioneel omgaan met de vormen van contact die bij dit werk komen kijken, vraagt een hoge mate van verantwoordelijkheid en ethisch bewustzijn. Deze ethische code heeft als doel dit ethisch bewustzijn te verwoorden en een uitgangspunt te zijn voor gesprek wanneer er vragen opkomen rondom het ethisch handelen van een tantra professional. Daarnaast biedt ze helderheid aan cliënten of deelnemers over ethisch handelen binnen Tantra.

De code is zodanig opgesteld dat ze kaders biedt waarbinnen tantra-geïnspireerd werk kan worden uitgevoerd, en tegelijk voldoende ruimte laat voor de verscheidenheid in benadering en aanbod van individuele professionals.

Wanneer de code een hogere ethische standaard handhaaft dan de wet, dan zullen professionals zich aan de code moeten houden. Wanneer de code in strijd lijkt met de wet, dan moet de code opnieuw geïnterpreteerd worden om aan de wet te conformeren.

Met het onderschrijven van de ethische gedragscode geeft de professional aan zich professioneel op te stellen en zich te kunnen en willen verantwoorden richting cliënten, deelnemers of collega's. Ook bevestigt hij/zij hiermee betrouwbaar te zijn in afspraken en uitspraken, en kan hij/zij aangesproken worden op gedrag in geval van het niet naleven van de in de ethische code vastgestelde regels.

Begrippen

- Tantra: Onder Tantra worden de Hindoeïstische en Boeddhistische spirituele tantrastromingen verstaan en de daardoor geïnspireerde vormen van 'Neo-tantra'. Dit brede werkveld kan naast Tantra ook aspecten bevatten van Taoïsme, psychologie, sexuologie, mindfulness, empowerment, Shamanisme, Yoga, etc.
- Tantra professional: Een persoon of rechtspersoon die als professie tantra- sessies en/of trainingen aanbiedt, of zich beroepsmatig laat inspireren door een tantra traditie of gedachtegoed.
- Cliënt/deelnemer: Een persoon die tegen betaling gebruik maakt, of wenst te maken, van de diensten van een tantra professional.
- Sessie/training: Het begrip 'sessie' kan in dit document meerdere werkvormen beschrijven en moet in de breedste zin van het woord gelezen worden. Zo kan het gaan om een individuele sessie, een groepssessie, -training of -workshop, een retraite, etc.

Ethische Gedragscode

1. De tantra professional

1.1 - Tantra is meer een leefwijze dan een beroep. Een professional is in eerste instantie een tantrika en beoefent zelf wat hij/zij onderwijst of doorgeeft aan cliënten of leerlingen.

1.2 - Een tantra professional heeft een heldere visie op wat Tantra voor hem/haar inhoudt, welke aspecten van zijn/haar werk tantrisch zijn, en welke aspecten uit andere methoden/vormen/tradities/etc komen.

1.3 - De tantra professional is zich bewust van de grenzen van zijn/haar kwaliteiten, kennis, en vaardigheden en houdt hier rekening mee bij het aannemen van nieuwe cliënten, of het invullen van een sessie/workshop/etc.

1.4 - De professional biedt alleen methoden en werkvormen aan waarin hij/zij voldoende bekwaam is. Afhankelijk van de werkvorm kan die bekwaamheid worden verkregen op basis van (gecertificeerde) opleidingen, persoonlijke ervaring, training, etc.

1.5 - Een tantra professional werkt hygiënisch.

1.6 - Hij/Zij is tijdens een sessie niet onder invloed van verdovende of geestverruimende middelen en behandelt geen cliënten die onder invloed zijn.

1.7 - De professional weigert geen cliënten of deelnemers op basis van ras, afkomst, overtuiging, seksualiteit, of op grond van enige andere factor die als discriminerend kan worden beschouwd. Het beoordelen van de geschiktheid om deel te nemen aan een sessie of workshop, op basis van ervaring of passendheid bij de inhoud van de workshop, behoort tot de professionele verantwoordelijkheid van de aanbieder.

2. Grenzen en kaders tijdens een sessie

2.1 - De professional biedt cliënten altijd de mogelijkheid de keuze te maken om al dan niet mee te gaan in een activiteit of interactie. Een cliënt is nooit verplicht deel te nemen en zal hier op geen enkele wijze toe gedwongen worden.

2.2 - Voorafgaand aan een sessie of training wordt bepaald wat de grenzen van de interactie op dat moment zijn. Deze grenzen worden gedurende de gehele sessie/training gerespecteerd. Denk hierbij aan het al dan niet aanraken van bepaalde lichaamsdelen tijdens een sessie, of een begrenzing van de mogelijkheid tot intiem contact tussen deelnemers tijdens een workshop.

2.3 - In een langer traject heeft een deelnemer de ruimte om zijn/haar grenzen te herzien of herdefiniëren ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling.

2.4 - Tijdens een sessie kunnen de gestelde kaders niet worden verruimd, noch op verzoek van de cliënt, noch op verzoek van de professional. Bijvoorbeeld wanneer het verlangen ontstaat een meer uitgebreide massage te ontvangen dan besproken. Dit verlangen kan achteraf worden uitgesproken waarna cliënt en professional onafhankelijk kunnen bepalen of dit gewenst is in een vervolgsessie.

2.5 - Wanneer de cliënt of professional de kaders tijdens een sessie wil vernauwen wordt dit te allen tijde gedaan.

2.6 - Wanneer een werkvorm fysieke aanraking vanuit een begeleider behelst, gebeurt deze aanraking vanuit bewust contact, is deze passend voor de situatie en gericht op de ontwikkeling van de cliënt of deelnemer.

2.7 - Gedurende een sessie, workshop, of traject zijn momenten ingebouwd waarop een cliënt of deelnemer verbaal en/of schriftelijk consent geeft voor het aangaan van fysiek contact.

3. De professionele relatie: rolverdeling en machtsverhouding

3.1 - Een tantra professional beoogt in alle gevallen het welzijn van de cliënt of deelnemer en handelt ernaar dit welzijn te bevorderen en geen schade toe te brengen.

3.2 - De professional die werkt in een groep is zich bewust van de werking van groepsdynamieken en van (impliciete) groepsdruk die gevoeld kan worden.

3.3 - De professional is zich bewust van de machtsverhouding die er ontstaat tussen een professional of leraar en een cliënt. Hij/zij zal deze machtsverhouding in geen enkele vorm misbruiken.

3.4 - De tantra professional bevestigt zijn/haar persoonlijke/emotionele/erotische behoeften niet via cliënten te bevredigen. Een sessie is en blijft altijd gericht op de ontwikkeling van de cliënt.

3.5 - Tot ten minste drie maanden na het laatste professionele contact, gaat de professional geen intieme of seksuele relatie aan met een voormalig cliënt.

3.6 - Wanneer een persoonlijke aantrekking ontstaat vanuit de professional en/of de cliënt wordt dit (eventueel onder professionele supervisie) besproken met als doel de professionele kaders helder te houden.

4. Het tantra werkveld

4.1 - De professional streeft naar een integrale benadering van de vraagstelling van de cliënt en stimuleert waar nodig de communicatie en integratie met reguliere therapie of geneeskunde.

4.2 - Hij/Zij houdt rekening met de gezondheid van de cliënt en eventuele contra-indicaties voor een behandeling.

4.3 - De tantra professional heeft een open houding naar collega's, is bereid van anderen te leren en te luisteren naar kritiek en suggesties.

4.4 - Bij twijfel over het ethisch handelen van een collega kunnen professionals die deze code onderschrijven elkaar hier op een positieve en constructieve manier op aanspreken. Eventueel kan voor dit gesprek contact opgenomen worden met TantraWijzer.

4.5 - De professional staat open voor intervisie of supervisie met/van collega's.

4.6 - Hij/Zij zoekt er niet naar om met andere professionals te concurreren of klanten over te nemen.

4.7 - De tantra professional kent zijn/haar eigen competenties, en verwijst door wanneer deze niet toereikend zijn voor de vraag van de cliënt.

4.8 - De professional spreekt in de publieke- en de privésfeer op een respectvolle en integere manier over het werk(veld) en houdt de ethische code in ere.

5. Conflicten, open aanspreekbaar

5.1 - In geval van een conflict met een cliënt of collega is de tantra professional bereid tot mediatie, of het zoeken van andere middelen om het conflict op te lossen.

5.2 - Wanneer een conflict ontstaat tussen een cliënt en een professional wordt er gestreefd naar het vinden van een oplossing die voor beide partijen dienend is. Hierin moet voldoende aandacht zijn voor zowel het verhaal van de cliënt als voor de verantwoording van de professional.

5.3 - Als blijkt dat een professional laakbaar heeft gehandeld is hij/zij bereid zich verder te scholen of ontwikkelen om dergelijk handelen in de toekomst te voorkomen.